Nebojša Radmilac

1 0
Read Time:7 Minute, 13 Second

Koje menadžerske odluke su često presudne na upravljanje rizikom u banci ?
To su sledeće menadžerske odluke: donošenje odluke o davanju kredita sa hipotekom na nepokretnost, donošenje odluke o kreditu sa dva pravna lica kao jemca, donošenje odluke o izboru članova borda menadžera banke (tima top menadžera), donošenje odluke o pozajmici od druge banke po nižoj kamatnoj stopi radi plasiranja sredstava komitentima, donošenje odluke o pozajmici sredstava radi obezbeđenja cenzusa (obavezne rezerve kod NBS), uvođenje nove usluge lizinga, donošenje odluke o kupovini informatičke opreme, donošenje odluke o kupovini softvera za određene bankarske operacije i dr.

Šta sve obuhvata upravljanje rizikom ?
Upravljanje rizikom obuhvata skup upravljačkih metoda i tehnika koje se koriste da bi se smanjila mogućnost ostvarenja neželjenih i štetnih događaja i posledica i time povećale mogućnosti ostvarenja planiranih rezultata. To je znači skup metoda koje omogućavaju minimiziranje gubitaka i dovode u sklad smanjenje verovatnoće ostvarenja gubitaka, sa troškovima koje zahteva ovo smanjenje.

Znači sam pristup zahteva jednu ozbiljnu analizu ?
Da analiza uključuje i kvantifikaciju veličine uticaja rizičnih događaja, verovatnoću pojavljivanja rizičnog događaja i osetljivost na promene važnijih parametara posmatranog procesa ili poduhvata. Analiza uticaja uključuje ispitivanje uticaja rizičnih događaja koji se procenjuju kao jako rizični, odnosno čiji uticaji na ostvarenje rezultata, mogu da budu izuzetno veliki.
Pored analize pojedinih značajnih rizičnih događaja, analiza treba da obuhvati ispitivanje uticaja skupa povezanih, relativno malih i manje značajnih rizika, koji pojedinačno ne znače mnogo, ali koji zajednički ostvaruju veliki uticaj na realizaciju očekivanih rezultata. Planiranje reakcija na rizične događaje predstavlja proces formulisanja reakcija ili strategije odgovora na rizik. Moguće reakcije ili odgovori na rizik mogu biti različiti i zavise od razmatranog procesa ili poduhvata.

Šta sve obezbedjuje sistem upravljanja rizicima u bankarstvu ?
Pre svega donošenje odluka koje se odnose na strategiju banke zasnovano je na upravljanju rizikom, alokaciji sredstava i ostvarenju postavljenih poslovnih ciljeva. Sistem upravljanja rizicima obezbeđuje metodologiju za utvrđivanje, merenje i ocenu rizika i smernice za donošenje odluka o postupanju u slučaju ostvarenja rizičnih događaja. U tom smislu, upravljanje rizicima u bankama predstavlja kompleksan sistem za identifikaciju rizika, utvrđivanje načina merenja i procene rizika i sprovođenje određenih strategija za smanjenje gubitaka koje donose rizici.

Koji su to najčešći rizici u bankarstvu ?
Razmatrajući savremeno poslovanje u bankama, može se zaključiti da postoji veliki broj rizika koji se mogu ostvariti: kreditni rizik; rizik likvidnosti; rizik plaćanja; kamatni rizik; devizni ili valutni rizik; rizik zemlje; tržišni rizik; operativni rizik.
Sa stanovišta uloge menadžmenta u banci u upravljanju rizikom posebno su zanimljivi operativni rizici koji se odnose na ljudski i tehnički faktor, procesne radnje i informacione tehnologije. Upravljanje rizikom u bankarskom poslovanju i donošenje odgovarajućih odluka koje će predstavljati najbolju strategiju u uslovima pojave rizika, predstavlja jedan od najvažnijih zadataka glavnog menadžera u banci. Bankarsko poslovanje je po svojoj prirodi visokorizičan posao i uloga glavnog menadžera je da ovaj rizičan posao obavlja efikasno i smanji mogući rizik i moguće štete i gubitke, usled pojave rizika, na najmanju moguću meru.

Kakva su vaša predvidjanja kao stručnjaka za rizike u bankarstvu o likvidnosti banaka kod nas ?
Rizik likvidnosti nameće banci dva problema koji se dominantno odnose na manjak likvidnih sredstava i nemogućnost mobilizacije likvidna sredstava na tržištu. To je i razlog zašto neki autori umesto sintetičkog izraza „rizik likvidnosti” za koji smo se opredelili, upotrebljavaju izraz „likvidnosni rizik u pogledu obezbeđivanja sredstava“ pri čemu se rizik u pogledu obezbeđivanja sredstava u osnovi odnosi na rizik da banka nije sposobna da finansira svoje dnevne operacije.

Moram da istaknem stabilnu politiku Narodne banke u pogledu likvidnosti. Naša najlikvidnija sredstva  Narodna banka u roku od par sati a u najgorem slučaju u roku 2,3 dana može  da pretvori u superlidkvidna sredstva i da ih sve aktivira na našem tržištu. Od svih devizniih rezervi,  svega 1% se nalazi u Srbiji, a  najveći deo se nalazi po računima jer samo tako možemo da nešto zaradimo. Sve je  to u   najlikvidnijim oblicima investiranja,  u obveznicama ili u hartijama od vrednosti. Postoje najave da će poslovne banke uskoro dodatno privući 400 miliona evra iz inostranstva za jačanje svog kapitala. Znači predstoji još sigurnije poslovanje privrede i stanovništva u dinarima.


Šta predstoji menjačkim poslovima? NBS u 2007 godini je najavila povlačenje iz menjačkih poslova? U isto vreme provizije za menjače smanjene su na pola procenta.

Da NBS koliko sam ja informisan ostaviće  da se kurs dinara formira na osnovu ponude i tražnje i među samim bankama. Banke će pokušati  da što više menjačnica vežu uz banku, na taj način što bi sa njima pravili trajne ugovore, a menjački poslovi u klasičnom obliku će polako odumirati sa stabilnošću dinara. Znači predstoji postepeno preuzimanje menjača od Centralne banke.

Da li smo mi izazovno tržište za strane banke ?

Mi jesmo dobro  tržište za bankarski sektor. Zato  dolazi strani kapital pre svega u banke. Mi sada već imamo 19 banaka u kojima je većinski strani kapital. Oni kontrolišu više od 65% tržišta. Prisutna je primena međunarodnih računovodstvenih standarda, upravljanje rizicima u bankama i svi oni standardi koji inače postoje u zemljama sa uređenim finansijskim tržištima sa razvijenim bankarstvom. Banke su se u velikoj meri približile onome što postoji u  većini evropskih zemalja.

Koji su vaši planovi kao doktora nauka iz oblasti bankarstva ?
Sigurno je da želim da naučno produbljujem  tu široku oblast koju bankarstvo zahvata.  Ujedno ću se truditi da dam praktičan doprinos razvoju bankarstva kod nas. Bankarstvo mora da bude što dostupnije svakom gradjaninu i privrednom subjektu kao neodvojiv deo celine ne samo u poslovanju već i kao pozitivan oslonac svakodnevne životne radosti koja nam je toliko mnogo neophodna.

Lični podaci:

Ime:                                 Nebojša Radmilac
Adresa:                            Danila Kiša 4/4, 19210 Bor
Kontakt:                          E-mail: radmilacn@ptt.yu
E-mail: radmilac@cs.laiki.com
Telefon na poslu:   030/421-994
Mobil.office :      063/ 618-506
Mobilni private: 063/40-00-22
Datum i mesto rodjenja: 26.05.1961. godine, Boljevac, Istočna Srbija
Strani jezici:                    Engleski-viši kurs, Francuski-Nemački(srednji kurs)
Interesovanja:                  Sport, računari, muzika, bankarstvo, spoljna
trgovina, strani jezici , pronalazaštvo, lekovito bilje.

Objavljeni radovi i članci:

1.    Šansa u bescarinskim zonama, Večernje novosti, 1999.
2.    Razvoj male i unapredjenje velike privrede, Ekspres politika, 1999.
3.    Izlaz iz stečaja, Privredna publikacija, 2000. godina
4.    Knjiga “ Moć prirodnih lekova ”, izdavač  Nauka- Beograd, 2002. god.
5.    Elektronska transformacija preduzeća, E-poslovanje, FON,Beograd2002.
6.    Uticaj Interneta na transformaciju poslovanja, Internet ekonomija FON
7.    Uticaj marketing interneta na transformaciju poslovanja, FON, 2002. g.
8.    Internet i obrazovanje u službi korisnika, FON-Beograd, 2003. godina
9.    Projektovanje obuke kadrova-elektronsko poslovanje, FON, 2003. godina
10. Uticaj interneta na transformaciju poslovanja javne uprave, FON, 2003.
11.    Specijalistički rad:Elektronsko poslovanje i medjunarodna trgovina,FON.
12.E-poslovanje i neželjene e-poruke, Sajber pravo, FON-Beograd, 2004.
13.Uvodjenje Master kard i Akademik kard u Centrobanku, FON, 2004.
14.    Menadžment elektronskog poslovanja, FON-Beograd, 2004.godina
15.    Magistarski rad:Uloga menadžera u upravljanju rizikom u Banci,FON,05.
16.    Zbornik radova, Naučni simpozijum o strategijskom menadžmentu u
organizaciji Univerziteta u Beogradu na Borskom jezeru od 06.do 08.juna
2005. godine, objavljena dva rada: Uloga menadžera u upravljanju
rizikom u banci, strana 21. i Elektronsko poslovanje i medjunarodna
trgovina, strana 24. Zbornik radova.
17.    Krediti bez žiranata, poverenje u gradjane, SINA, ekonomija, 14.11.06.
18.    Fondovi konkurencija banaka, Danas, dnevnik, 17.11. 2006.
19.    Doktorski rad: Značaj menadžmenta u upravljanju rizicima u bankarstvu

Kvalifikacije

–    Juni 1986. Diplomirani pravnik, Univerzitet Kragujevac, Pravni fakultet
–    Juli 2003. Specijalističke studije, FON, Beograd, mentor dr Božidar Radenković, stručno zvanje:  Specijalista za elektronsko poslovanje,
–    Mart 2005. Magistarske studije , FON, Beograd, mentor dr Petar Jovanović,  akademsko zvanje – Magistar tehničkih nauka za elektronsko poslovanje organizacionog dela,
–    Februar 2007. Doktorska disertacija, Fakultet za poslovne studije u Beogradu, mentor Ana Langović, akademsko zvanje – Doktor ekonomskih nauka,
–    Položene sve kategorije vozačke dozvole: tramvaj, A,B,C,D,E,…

Nagrade i priznanja

–    Dobitnik priznanja, najuspešniji menadžer u oblasti bankarstva za 2004.godinu za Timočki region, dana 05.04.05.godine Kolarac Beograd u organizaciji Udruženja preduzetnika SCG i Privredne komore Srbije .
–    Dobitnik zlatnika  “Kapetan Miša Anastasijević”, maj 2005. godine za uspehe  u menadžerstvu  bankarstva Srbije .

Kretanje u karijeri

–    PTT – Zaječar,  1986. godina
–    Naučni Institut za bakar Bor, poslovi zaključenja medjunarodnih Ugovora i zaštite autorskih prava i intelektualne svojine, od 1987.god. do 1991. godine
–    Preduzeće “ Razvitak “ Bor, razvoj male privrede, direktor, 1991.do 1993.g.
–    Auto kuća Radmilac, Bor, spoljna trgovina,  direktor, od 1993.g.- 1998.g.
–    Republička uprava javnih prihoda, finansijska policija, inspektor, 1998.g
–    Ministarstvo trgovine Republike Srbije, savetnik ministra i načelnik tržišne inspekcije za Borski okrug.1999.
–    Republička uprava javnih prihoda, poreska uprava, šef odseka,2000.do2003.
–    Centrobanka a d Beograd, poslovnica Bor, direktor poslovnice, od 01.09.2003.
–    LAIKI BANK AD Beograd, direktor poslovne jedinice Bor, od  01.10.2005.

Dr.Sci Nebojša Radmilac
jmbg. 2605961753313

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Share Button

Pogledajte još Više od autora

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.