Такса за летње баште и зими

0 0
Read Time:7 Minute, 16 Second

БОР/БЕ­О­ГРАД – Још се ни­је сти­ша­ло ни не­за­до­вољ­ство око на­пла­те огром­них фир­ма­ри­на у Бо­ру, а уго­сти­те­љи у том гра­ду по­но­во зах­те­ва­ју од оп­штин­ских функ­ци­о­не­ра да про­ме­не од­лу­ку о пла­ћа­њу так­си за лет­ње ба­ште и у зим­ском пе­ри­о­ду.

– Од пре две го­ди­не мо­ли­ли смо ло­кал­не вла­сто­др­шце да нам не на­пла­ћу­ју так­се и кад не ра­ди­мо. Кри­за у по­сло­ва­њу и да­ље тра­је и рад­ње се за­тва­ра­ју. До­би­ја­ли смо од­го­во­ре да ће за 2010. го­ди­ну ова не­прав­да би­ти ис­пра­вље­на, али ни но­ва власт, по­ста­вље­на пре по­ла го­ди­не, не ха­је за на­шу му­ку. Мо­ра­ће­мо на суд или ће­мо фир­ме „под кључ“, не ви­дим дру­го ре­ше­ње, ма­да је у при­ват­ном сек­то­ру у уго­сти­тељ­ској де­лат­но­сти за­по­сле­но 1.500 рад­ни­ка – ка­же Ми­о­драг Ћи­рић, вла­сник по­зна­те ка­фа­не „Брест“ у Бо­ру.

Оп­штин­ска би­ро­кра­ти­ја је уго­сти­те­љи­ма од­го­во­ри­ла да су не­ке ба­ште оста­ле на свом ме­сту и то­ком це­ле зи­ме, по­не­где чак и сто­ло­ви ни­су по­ме­ра­ни. То што ни­ко ни­је до­ла­зио за те сто­ло­ве, њих, оче­вид­но, ни­је бри­га.

– Мо­ја ба­шта је по­кри­ве­на. Код не­ких ко­ле­га сто­ло­ви су учвр­шће­ни за под. Не­ма по­тре­бе да их по­ме­ра­ју. Ни­ти ко­ме сме­та­ју, ни­ти ко до­ла­зи док не гра­не про­ле­ће. Ја­сно је да су по­ре­зни­ци до­би­ли на­ре­ђе­ње да на­пу­не оп­штин­ску ка­су ка­ко зна­ју и уме­ју. Ми смо им пр­ви на уда­ру – упо­зо­ра­ва уго­сти­тељ Ра­де Јок­нић.

Ре­пу­блич­ка власт је, ме­ђу­тим, да­ла нео­гра­ни­че­на овла­шће­ња оп­шти­на­ма и гра­до­ви­ма у Ср­би­ји у од­ре­ђи­ва­њу из­но­са фир­ма­ри­не али и дру­гих ло­кал­них ко­му­нал­них так­си ко­је пла­ћа при­вре­да, са же­љом да им омо­гу­ћи да на­мак­ну што ви­ше па­ра, јер су им по­след­њих го­ди­на сма­ње­ни тран­сфе­ри из ре­пу­блич­ког бу­џе­та. При том, Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја ни­је, као што је пред­ви­ђе­но, до­не­ло про­пис ко­јим би се ли­ми­ти­ра­ли мак­си­мал­ни из­но­си по­је­ди­них ло­кал­них так­си за при­вре­ду, па је та­ко го­ди­шња фир­ма­ри­на за од­ре­ђе­ну де­лат­ност у Ни­шу 3.000 ди­на­ра, а за слич­ну фир­му у Бо­ру 787.000 ди­на­ра.

Дра­го­љуб Ра­јић из Уни­је по­сло­да­ва­ца Ср­би­је ка­же да су ко­му­нал­не так­се из­вор­ни при­ход ло­кал­не са­мо­у­пра­ве на осно­ву За­ко­на о фи­нан­си­ра­њу ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, с тим да је пред­ви­ђе­но да Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја пред­ло­жи Вла­ди Уред­бу о мак­си­мал­ном и ми­ни­мал­ном из­но­су так­си на фир­му и мо­тор­на и друм­ска во­зи­ла. „За­кон је одав­но сту­пио на сна­гу и до 2007. го­ди­не био је рок да се до­не­се та­кав под­за­кон­ски акт, али над­ле­жно ми­ни­стар­ство ни до да­нас ни­је до­не­ло уред­бу. Ни­је реч са­мо о фир­ма­ри­ни већ и так­си на за­у­зи­ма­ње јав­них по­вр­ши­на и на­док­на­ди за гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште јер су све то ло­кал­ни при­хо­ди. За­то и твр­ди­мо да су ло­кал­не вла­сти у Ср­би­ји до­са­да не­за­ко­ни­то на­пла­ти­ле од при­вре­де 300 ми­ли­о­на евра“, упо­зо­ра­ва Ра­јић.

У Ми­ни­стар­ству фи­нан­си­ја ка­жу да не зна­ју ка­да ће се до­не­ти уред­ба јер је, ка­ко об­ја­шња­ва­ју, про­блем код до­но­ше­ња тог про­пи­са што би ли­ми­ти­ра­њем нај­ви­шег из­но­са так­си ло­кал­не са­мо­у­пра­ве оста­ле без де­ла из­вор­них при­хо­да. Исто­вре­ме­но, твр­де да ни­је тач­но да оп­шти­не мо­гу да зи­да­ју ви­си­ну так­си нео­гра­ни­че­но, иако их ни­јед­ним про­пи­сом ни­су у то­ме огра­ни­чи­ли. У Ми­ни­стар­ству фи­нан­си­ја обе­ћа­ва­ју да ће то би­ти ре­ше­но, али не мо­гу да по­твр­де да ће се то де­си­ти ове, па чак ни 2012. го­ди­не, јер то за­ви­си од бр­зи­не по­ве­ћа­ња по­мо­ћи ре­пу­блич­ког бу­џе­та ло­кал­ној ка­си.

Илу­стру­ју­ћи же­љу би­ро­кра­ти­је да на­пла­ти што ви­ше, Ра­јић ка­же да и фир­ме за ре­ци­кла­жу сме­ћа ко­је не­ма­ју сме­ће јер га пре­ра­ђу­ју мо­ра­ју да пла­ћа­ју ко­му­нал­ном пред­у­зе­ћу око 1.500 евра ме­сеч­но, као што је то слу­чај у Мла­де­нов­цу, јер је про­пи­са­но да фир­ма на­кна­ду пла­ћа фик­сно по ква­драт­ном ме­тру по­слов­ног про­сто­ра.

Мо­же им се

Фир­ма­ри­ну у Вр­њач­кој ба­њи на при­мер, не пла­ћа­ју јав­на пред­у­зе­ћа, а за при­ват­не фир­ме је го­ди­шње и до два ми­ли­о­на ди­на­ра, за рад­ње 200.000 ди­на­ра, упо­зо­ра­ва­ју у Уни­ји по­сло­да­ва­ца. У Сур­ду­ли­ци, до­да­је Ра­јић, фир­ма­ри­на за ЕПС је 2,2 ми­ли­о­на ди­на­ра, про­из­во­ђа­ча „Вла­син­ске ро­се“ 3,5 ми­ли­о­на, а ма­лу при­вре­ду од 20.000 до 150.000 ди­на­ра.

Раз­мо­три­ће

Мир­ко Ђу­рић, члан Оп­штин­ског ве­ћа Бо­ра за­ду­жен за ма­лу при­вре­ду, твр­ди да ће власт учи­ни­ти све да и так­се за лет­ње ба­ште не бу­ду пре­ви­со­ке и на­пла­ћи­ва­не кад се за­и­ста не ра­ди. „Оп­шти­на је у бес­па­ри­ци. По­ку­ша­ва­мо да пла­ти­мо за­о­ста­ле ду­го­ве и ис­пу­ни­мо на­ше оба­ве­зе. На при­мер, нај­бо­љим сту­ден­ти­ма и уче­ни­ци­ма ду­гу­је­мо 14 сти­пен­ди­ја ко­је су иона­ко ми­ни­мал­не“, об­ја­шња­ва Ђу­рић

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Share Button

Pogledajte još Više od autora

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on “Такса за летње баште и зими

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.