Кошарка се поново игра у Бору

0 0
Read Time:2 Minute, 51 Second

Осни­вач клу­ба Ђор­ђе То­кос ро­ђен је у Бо­ру, али го­ди­на­ма жи­ви у Ен­гле­ској. Од пр­вог да­на уз ње­га су би­ли и До­бри­ца Ђу­рић, Де­јан Стој­ко­вац, Де­јан Та­ни­кић и Вла­да Ра­дој­ко­вић.

Све је по­че­ло у фе­бру­а­ру 2007. го­ди­не, а че­ти­ри го­ди­не ка­сни­је клуб је по­стао нај­ма­сов­ни­ја спорт­ска ор­га­ни­за­ци­ја, не са­мо у Бо­ру, не­го и це­лој Ти­моч­кој кра­ји­ни.

– Клуб се тре­ћу го­ди­ну так­ми­чи у си­сте­му Ко­шар­ка­шког са­ве­за Ср­би­је и из го­ди­не у го­ди­ну по­сти­же све бо­ље ре­зул­та­те. План је да се ра­ди са­мо са мла­ђим ка­те­го­ри­ја­ма, а да се тек ка­сни­је игра­чи пре­ба­це у клу­бо­ве са се­ни­ор­ским уз­ра­стом. Оно што нас из­два­ја од оста­лих клу­бо­ва је­сте дру­штве­но ан­га­жо­ва­ње. То се нај­ви­ше огле­да у ху­ма­ни­тар­ном, еду­ка­тив­ном и ин­фра­струк­тур­ном ан­га­жману – ре­као је До­бри­ца Ђу­рић, је­дан од осни­ва­ча клу­ба.

Клуб је у ви­ше на­вра­та за сво­је чла­но­ве и њи­хо­ве ро­ди­те­ље ор­га­ни­зо­вао ра­зна струч­на пре­да­ва­ња о про­бле­ми­ма де­це и мла­дих. Ор­га­ни­зо­ва­но је ви­ше ху­ма­ни­тар­них ак­ци­ја, а нај­ве­ћа је са­рад­ња са Фон­дом „Ана и Вла­де Ди­вац“ у скло­пу ак­ци­је „Мо­жеш и ти“. Том при­ли­ком де­ца из це­ле Ти­моч­ке кра­ји­не су се дру­жи­ла са ле­ген­дом срп­ске ко­шар­ке Вла­дом Див­цем, а при­ку­пље­но је бли­зу ми­ли­он ди­на­ра и пре­да­то из­бе­глим и ра­се­ље­ним.

– Клуб је у са­рад­њи са Фон­дом за отво­ре­но дру­штво из Бе­о­гра­да, и уз про­је­кат „Кош има ма­гич­ну моћ“, по­пра­вио већ за­пу­ште­не ко­шар­ка­шке те­ре­не у гра­ду и у свим се­ли­ма оп­шти­не Бор. За­ме­ње­но је 90 ко­шар­ка­шких та­бли и обру­ча, и по­ста­вље­но 15 кон­струк­ци­ја на ме­сти­ма на ко­ји­ма се до та­да ко­шар­ка ни­је игра­ла. Вред­ност про­јек­та из­но­си­ла је 14.000 евра, и то је нај­ве­ће ула­га­ње у спорт­ску ин­фра­струк­ту­ру гра­да и се­ла у по­след­њих не­ко­ли­ко го­ди­на – на­гла­сио је Ђу­рић.

Б. Ф. Правда

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Share Button

Pogledajte još Više od autora

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.