Општина Бор издаје у закуп спортски објекат

0 0
Read Time:4 Minute, 17 Second

Комисија за спровођење поступка давања у закуп спортских објеката у јавној својини општине Бор,  на основу члана 20 члана 27. став 10. и члана 34. Закона о јавној својини (“Сл. гласник Р.Србије“, бр.72/11 и 88/13), чланова 6-9, чланова 12-14 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл.гласник РС“, бр.24/2012, 48/15 и 99/15), чланова 4–8, чланова 13–18 Одлуке  о давању у закуп спортских објеката у јавној својини општине Бор (“Службени лист општина“, бр 7/17),члана 65. Статута општине Бор (“Службени лист општина“, бр 6/15-пречишчен текст), и Одлуке Председника општине  број 463-25/17-II од 25.04.2017 године , објављује

 

О   Г   Л   А   С

 ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОР ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

 

Даје се у закуп, јавним надметањем, следећа непокретност у јавној својини општине Бор:

  • Спортски објекат (фудбалски терен, атлетска стаза и пословно административна зграда у функцији спортског објекта) укупне бруто површине 17.092,00 м2 .

на кп.бр. 2653/1 К.О. Бор I у ул. Зелени булевар.

Објекат из става 1. даје се у закуп на период од 15 година лицу које је на дан доношења Одлуке Председника општине о покретању постука давања у закуп објекта из претходног става број 463-25/17-II од 25.04.2017 године ,  регистровано као Спортско фудбалско удружење – фудбалски клуб и које има најмање 50 чланова.

             Почетни износ закупнине за јавно надметање износи 85.460,00 динара.

 Закупац је у обавези да тражи претходну сагласност закуподавца за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта из става 1.

У случају извођења радова из претходног става закупац има право на умањење закупнине у износу од највише 50% од месечене закупнине за период који одговара висини уложених средстава без могућности  признавања својинских права по основу уложених средстава.

Закупац је у обавези да закупљени објекат користи  у складу са наменом објекта  односно за  активности које имају карактер спортских фудбалских активности.

                        Закупац је у обавези да са закуподавцем закључи уговор о давању у закуп непокретности из става 1 , у року од 30 дана пријема решења о давању у закуп.

Закупац је у обавези да  приликом закључења Уговора о закупу достави један од инструмената  обезбеђења плаћања закупнине (неопозиву банкарску гаранцију “без приговора“ наплативу на “први позив“  или  депозит) .

Закупац је у обавези да плати законом прописане пореске обавезе и укњижбу права закупа код надлежне Службе за катастар непокретности.

Заинтересовна лица су дужна да уплате гарантни износ за учешће у поступку јавног надметања у висини  почетног износа месечне закупнине, на жиро рачун бр.840-566804-29, са позивом на број 97  284632517 на име корисника: депозит Oпштинске управе Бор, сврха: гарантни износ за учешће у поступку јавног надметања.

Лицу које оствари право закупа уплаћени гарантни износ урачунаће се у износ закупнине, док ће осталим учесницима бити враћен.

Лица која желе да учествују у поступку јавног надметања су дужна да поднесу или пошаљу пријаве за учешће у поступку јавног надметања у затвореној коверти са назнаком: “Општина Бор – Општинска управа“, за “ Комисија за спровођење поступка давања у закуп спортских објеката у јавној својини општине Бор “,  ул. Моше Пијаде бр. 3. са назнаком “за оглас“.

Пријаве су благовремене ако су приспеле у услужни центар Општинске управе или послате препорученом пошиљком закључно са 29.05.2017 год.  до 14,00 часова.

Пријава садржи доказ о уплаћеном гарантном износу,  изјаву учесника да прихвата услове из Огласа и следеће податке и јавне исправе:

  • назив и седиште ,
  • пуномоћје за заступање подносиоца пријаве
  • копија решења о упису у регистар код надлежног Органа за обављање наведене делатности.
  • име и презиме, адреса, бр.личне карте, ЈМБГ лица овлашћеног за заступање из решења о регистрацији .
  • потврду Локалне пореске администрације и других надлежних органа и предузећа , да нема неизмирених дуговања према буџету Општине Бор .
  • број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.
  • потврду Општинског фудбалског савеза Бор, о броју чланова клуба.

Заинтересована лица могу разгледати објекат из става 1  у присуству члана Комисије  дана 15 и 16 маја 2017 године  у  периоду од 14-15 часова ( пријављивање  на телефон 060 2727041) .

  Поступак јавног надметања спровешће се и уколико у поступку учествује само једно лице.

   Лица која су поднела неуредне и неблаговремене пријаве не могу учествовати у поступку а овакве пријаве биће одбачене.

  Минимални износ за који се може вршити повећање претходно понуђеног износа  закупнине је 10% од почетног износа закупнине.

  Право закупа оствариће лице које понуди највиши износ закупнине.

Лице које оствари право закупа, а након спроведеног поступка одустане од овог права односно, након доношења решења о давању у закуп  својом кривицом не закључи Уговор о закупу, нема право на повраћај гарантног износа.

Учесницима који не остваре право закупа уплаћени гарантни износ биће враћен у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметањa.

Поступак јавног надметања  спровешће се дана 30.05.2017 године у просторијама СО Бор са почетком у 10,00 часова.

Оглас ће бити истакнут на Огласној табли општине Бор и  објављен  на веб. страници општине Бор (wwwopstinabor.rs) .

 Комисија за спровођење поступка давања у закуп

спортских објеката у јавној својини општине Бор

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Share Button

Pogledajte još Više od autora

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.